Lần cập nhật mới nhất là năm 2022 (giá trị đến 2031), phân loại bao gồm 14 Hạng Premier Grand Cru Classe (2 'A', 12 'B') và 71 Grand Cru Classe. 

Và hiện này, tại vùng Saint-Émilion được dán nhãn "Grand Cru" hay "Saint-Émilion Grand Cru", đó là sự mô tả tham khảo của các nhà làm Vang nơi đây, không phải là một phần của phân loại chính thức năm 1955. Rượu vang trong danh mục "Grand Cru" này không được coi là có chất lượng tương đương với "Grand Cru Classés"

Điều này cũng dễ hiểu, vùng vang Saint-Émilion, có hơn 250 nhà làm Vang lớn, với sở hữu và xác nhập qua lại, có những sản phẩm chất lượng cao, là cơ hội để các Grand Cru này trở thành phân hạng chính thức "Grand Cru Classes" sau mỗi 10 năm cập nhật mới.

Xem chi tiết danh sách "Saint-Émilion Classification" đánh giá năm 2022.


Thu gọn